Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT
Disse salgs- og leveringbetingelser gælder for ethvert køb af
produkter i form af varer eller serviceydelser, som kunden foretager
hos Vestjysk Rustfri Montages ApS (herefter VRM), medmindre
andet er aftalt skriftligt mellem VRM og kunden.
Kundens indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse i
aftaleforholdet, medmindre VRM skriftligt har accepteret dette.


2. TILBUD OG ORDRER
Tilbud er gældende i 8 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er
angivet.
Accepteres tilbuddet ikke, eller er accepten uoverensstemmende
med tilbuddet, er VRM ikke bundet af tilbuddet.
Endelig aftale foreligger først, når kunden har modtaget VRM’s
skriftlige ordrebekræftelse eller kontrakt.
Såfremt kunden finder, at der er uoverensstemmelse mellem den
afgivne ordre og ordrebekræftelsen/kontrakten, skal kunden straks
reklamere skriftligt. I modsat fald er kunden bundet af
ordrebekræftelsens indhold.


3. PRIS
Alle priser er angivet i danske kroner, DKK, eksklusive moms, told og
andre offentlige afgifter af enhver art.
Indtil levering er VRM berettiget til at ændre prisen med de evt.
merudgifter, der måtte opstå som følge af ændringer i råvarepriser,
valutakurser, offentlige afgifter eller lønoverenskomster.


4. BETALINGSBETINGELSER
Betaling sker netto kontant, medmindre andet er aftalt. Ved
forsinket betaling sker forrentning med 2% pr. påbegyndt måned.
Ved projekt salg skal der ske en forudbetaling på 20% af projektets
tilbudssum senest 10 dage efter, at tilbuddet er accepteret.
VRM kan udøve tilbageholdelsesret, indtil betaling er sket.
Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grundlag af
modkrav af nogen som helst art.


5. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker ab fabrik VRM, medmindre andet er skriftligt aftalt.
Eventuelle forsendelser sker for købers regning og risiko.
Køber kan ikke afvise dellevering.
Indtil levering tilhører godset VRM uanset om det er tilvirket efter
ønske fra køber.
Forventet leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelse/kontrakt.
I tilfælde af forsinkelse giver VRM kunden besked herom snarest
muligt.
Forsinkelse giver ikke kunden ret til at hæve aftalen eller at kræve
erstatning.


6. KRAV TIL ARBEJDSSTED OG ARBEJDSMILJØ
Hvis VRM skal udføre arbejde hos kunden eller et andet sted uden
for VRM’s værksted, er det kundens ansvar og risiko at sørge for, at
arbejdsstedet senest ved det aftalte starttidspunkt er forsvarligt
sikret og klargjort, og at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt
forsvarligt.

VRM er ikke forpligtet til at påbegynde eller udføre arbejde, som
kan indebære unødig eller uacceptabel fare eller risiko, eller hvor
arbejdsstedet ikke er forsvarligt sikret og klargjort. Kunden skal
erstatte VRM’s udgifter og tab som følge heraf.

7. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION
Køber skal straks ved modtagelsen kontrollere leverancen og/eller
kontrollere arbejdet, så snart det er udført.
Såfremt kunden mener, der er fejl eller mangler ved leverancen, skal
kunden straks og senest inden for 8 dage fra leveringsdatoen eller
fra det tidspunkt, hvor det forhold, der klages over, er eller burde
have været opdaget, skriftligt reklamere til VRM, idet kunden i
modsat fald fortaber sin ret til at fremsætte mangels- eller
erstatningskrav over for VRM.
VRM er kun ansvarlig for fejl og mangler konstateret senere end 8
dage fra leveringsdatoen, såfremt disse fejl og mangler kan tilskrives
konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl.
VRM er under ingen omstændigheder ansvarlig for fejl og mangler,
som viser sig mere end 1 år fra leveringsdatoen.

8. FEJL OG MANGLER
VRM har ret til at foretage afhjælpning i tilfælde af fejl og mangler.
Efter VRM’s vurdering foretages afhjælpning efter følgende
principper:
❖ Mængdemæssige mangler afhjælpes snarest muligt af VRM.
❖ Fejl i materialer og/eller ved fremstilling afhjælpes efter VRM’s
bestemmelse, enten i form af ombytning af varen eller
reparation.
❖ VRM bestemmer, om afhjælpning skal udføres hos kunden
eller ved returnering, og afholder rimelige fragtudgifter i den
henseende.
❖ Returnering og fremsendelse på ny til køber sker for dennes
risiko.
VRM’s ansvar for fejl og mangler kan ikke overstige et beløb

svarende til fakturaprisen ekskl. moms for den fejl-/mangel-
behæftede vare.

Fejl og mangler giver ikke kunden ret til at hæve aftalen eller at
kræve erstatning, ligesom der ikke tilkommer kunden andre
misligholdelsesbeføjelser end heri angivet.


9. PRODUKTANSVAR
VRM er ansvarlig efter dansk rets almindelige ufravigelige regler
vedrørende produktansvar, idet VRM’s produktansvar i det
indbyrdes forhold mellem VRM og køber i alle tilfælde er begrænset
til DKK 2.000.000,00.
Forandring eller indgreb i det leverede uden VRM’s skriftlige
samtykke, samt manglende overholdelse af gældende regler og
forskrifter fritager VRM for ethvert ansvar.
Kunden skal holde VRM skadesløs i den udstrækning, VRM pålægges
et produktansvar over for tredjemand i det omfang, et sådant
ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte
begrænsninger.
I tilfælde af grov uagtsomhed fra VRM’s side gælder de ovennævnte
begrænsninger i ansvaret ikke.
VRM er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller
andre økonomiske konsekvenstab, følgeskader eller indirekte tab,
som kunden eller tredjemænd, herunder kundens kunder.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom.
VRM og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den
domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er
rejst mod en af dem på grundlag af et produktansvar. Det indbyrdes
forhold mellem VRM og kunden skal dog altid afgøres ved voldgift i
henhold til punkt 12.


10. GENEREL ANSVARSBEGRÆNSNING
Parterne har ikke noget ansvar over for hinanden ud over det, der er
fastsat i disse betingelser. Dette gælder ethvert tab, som en part kan
part kan lide, så som driftstab, tabt fortjeneste og andre
økonomiske konsekvenstab, følgeskader og indirekte tab.
Under alle omstændigheder kan VRM’s samlede ansvar over for
kunden eller tredjemand uanset hjemmel og årsag ikke overstige
det mindste af følgende: den samlede pris i henhold til
tilbud/faktura eller kundens dokumenterede tab.
Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke i det omfang, det er i strid
med ufravigelige regler, eller VRM har gjort sig skyldig i grov
uagtsomhed.


11. FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure er VRM fritaget for sine forpligtelser, så
længe force majeure-situationen består.
Force majeure foreligger, hvis VRM eller VRM’s underleverandører
forhindres i at opfylde aftaler reguleret af disse salgs- og
leveringsbetingelser eller gør opfyldelse af disse aftaler urimeligt
byrdefuld på grund af forhold eller begivenheder, som ligger uden
for VRMs kontrol, og som VRM ikke med rimelighed kunne eller
burde forudse eller tage i betragtning på tidspunktet for aftalens
indgåelse. Dette omfatter eksempelvis krig og mobilisering, oprør og
uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts,
brand, manglende transportmuligheder, offentlige rationeringer,
mangel på el eller anden benyttet energi til frembringelse,
valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, computer-vira,
hacking, epidemi/pandemi, vareknaphed og -forsinkelse som følge
af ovenstående eller andre omstændigheder.
Forhindres opfyldelse af en aftale i mere end 6 måneder som følge
af force majeure, er hver af parterne berettiget til ved skriftlig
meddelelse herom at hæve aftalen.


12. TVISTER OG VÆRNETING
Alle tvister mellem parterne, som udspringer af en aftale reguleret
af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret ved
voldgift ved Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom.