Thomas Nissen, Smed hos Vestjysk Rustfri Montage.

Thomas Nissen, Smed hos Vestjysk Rustfri Montage.